O nás

Základní etické zásady pracovníků organizace RUAH

 • dodržování lidských práv a důstojnosti
 • respektování jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti
 • zachování a rozvoj svobodného rozhodování klienta
 • respektování individuálních potřeb klienta, ochrana práv klientů, neomezování osobní svobody
 • uplatňování vlídného, ochotného, přátelského přístupu s úctou a empatií
 • vedení jednání s trpělivostí, vřelostí, srdečností
 • navozování pocitu bezpečí, vzájemné důvěry
 • chránění klientova práva na soukromí
 • podporování návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou
 • upřednostňování své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy
 • udržování své osobní odborné a profesionální úrovně
 • pracovat jako člen týmu

Výklad základních etických zásad

Ve vztahu ke klientovi pracovník organizace:
Ve vztahu ke svému zaměstnavateli pracovník organizace:
Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti pracovník organizace:
Ve vztahu ke kolegům pracovník organizace: