Pomáháte s námi


Děkujeme všem, kteří podporují naše služby domácí zdravotní, sociální a hospicové péče.

Naši dárci

Chcete se přidat?


Podpořit naši činnost můžete několika způsobu:

 • Jednorázový finanční dar
 • Pravidelný příspěvek
 • Věcné dary
 • Odkaz v závěti

Číslo účtu pro veřejnou sbírku


3474747329/0800

Alternativní možnosti podpory


Daruj správně

Můžete nás podpořit také prostřednictvím služby Daruj správně. Na našem profilu si můžete vybrat, zda chcete využít platbu pomocí převodu na účet, kreditní karty, nebo služby PaySec

GIVT – Podpořte nás při nákupech

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a my z vašeho nákupu získáme část peněz z vaší útraty.

Jak to funguje?

Jednoduše. Podpoříte nás nákupy na vybraných e-shopech. Stačí před samotný nákup přidat jeden krok. Jděte na profil RUAH projektu GIVT a klikněte na tlačítko „Podpořit“. Pak si již vyberte, ve kterém obchodu chcete nakupovat a část z vaší útraty bude darována na činnost RUAH. Více o projektu GIVT se dozvíte zde.

Odkaz v závěti

Dárce se může rozhodnout odkázat svůj osobní majetek nebo jeho část Centru domácí péče RUAH. I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, doporučujeme poradit se s notářem.

Odkázat majetek nebo část, pro kterou se rozhodnete, je možné několika způsoby:

 1. prostřednictvím závěti
 2. prostřednictvím dědické smlouvy
 3. prostřednictvím odkazu

Fyzická osoba


Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

 • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. 2. následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.
 • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Právnická osoba


Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Ctíme pravidla etického fundraisingu


Etický kodex RUAH o.p.s. pro jednání s dárci

 1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
 2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
 3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
 4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
 5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.
 6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.
 8. Nepřijatelnost darů od klientů a jejich rodin v době smluvního vztahu: V době trvání smluvního vztahu s klientem a pečující rodinou nepřijímá Hospic ani jeho jednotliví pracovníci od klientů či jejich rodin žádné finanční dary. Podobně i později v době truchlení k případným nabídkám finanční podpory od svých bývalých klientů přistupujeme s nejvyšší citlivosti, protože se tak chceme vyhnout jakémukoli náznaku možné, i když nechtěné, manipulace či využívání křehké osobní situace dotyčných.
 9. Dary od pohřebních služeb a farmaceutických firem: Vzhledem k zaměření činnosti RUAH, přistupujeme k darům od pohřebních služeb a farmaceutických firem s obezřetností a veřejně prohlašujeme, že přijetí takového daru nebude mít žádný vliv na námi poskytované služby.

Etický kodex fundraisera

 1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
 2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
 3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
 4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
 5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
 6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
 7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.
RUAH